Categorieën

Algemene voorwaarden


Artikel 1 Geldigheid van deze voorwaarden 

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten door Epplejeck Branches B.V., gevestigd
  te Drachten, hierna te noemen HorseFitShop, aangegaan. 
 • De opdracht of bestelling van de opdrachtgever geldt als acceptatie van de algemene voorwaarden
  van HorseFitShop. 
 • Bijzondere van de voorwaarden van HorseFitShop afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze
  schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 2 Algemene voorwaarden van contractpartijen en/of derden. 

 • HorseFitShop aanvaardt slechts de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van contractpartijen en/of derden als deze uitdrukkelijk en schriftelijk worden overeengekomen. 
 • Eventuele toepasselijkheid van vorengenoemde algemene voorwaarden laten echter de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van HorseFitShop onverlet, tenzij deze strijdig zijn met die algemene voorwaarden van contractpartijen en/of derden. 
 • Algemene voorwaarden worden slechts door HorseFitShop aanvaard onder bovengenoemde condities en
  vinden slechts toepassing op de daarvoor bestemde transactie. Latere transacties zullen niet automatisch wederom afgehandeld worden via die inkoopvoorwaarden.

Artikel 3 Aanbiedingen HorseFitShop

 • Alle aanbiedingen en/of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. De opgegeven
  prijzen gelden voor levering af bedrijf of magazijn van HorseFitShop. 
 • Gegevens in drukwerken verstrekt door HorseFitShop zijn aan wijziging onderhevig zonder voorafgaand
  bericht, zij binden HorseFitShop niet.

Artikel 4 Afspraken

 • Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel van HorseFitShop binden haar
  niet, voor zover ze door HorseFitShop niet schriftelijk zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit
  verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben.

Artikel 5 Overeenkomst 

 • De overeenkomst van koop en verkoop van goederen, wordt eerst bindend voor HorseFitShop door haar
  schriftelijke bevestiging. 
 • Elke met HorseFitShop aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat haar van voldoende kredietwaardigheid van de opdrachtgever zal blijken, zulks uitsluitend te zijner beoordeling.
  Opdrachtgever zal toestaan dat HorseFitShop zo nodig informatie betreffende haar opvraagt. 
 • Gegevens betreffende het aangebodene zoals eigenschappen, maten, kleur, enz., alsmede gegevens
  in drukwerken, tekeningen, afbeeldingen, e.d. door HorseFitShop bij de aanbiedingen verstrekt, zijn voor haar niet bindend en worden te goeder trouw gegeven.

Artikel 6 Prijzen 

 • Alle overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende
  prijzen. 
 • Prijslijsten en reclamematerialen zijn aan wijzigingen onderhevig en binden HorseFitShop niet. 
 • Indien na de overeenkomst de prijzen van lonen, sociale lasten, omzetbelasting e.d. verhogingen
  ondergaan, ook al geschieden deze ingevolge reeds bij de aanbieding te voorziene omstandigheden,
  kunnen deze worden doorberekend. 
 • Indien de prijsfluctuaties meer dan 5% bedraagt van de overeengekomen transactie, hebben beide
  partijen het recht om algehele verrekening te verlangen.

Artikel 7 Gedeeltelijke levering

 • Elke gedeeltelijke levering,waaronder mede wordt verstaan de levering van goederen van een samengestelde order, kan worden gefactureerd; in een dergelijk geval moet betaling plaatshebben overeenkomstig het bepaalde in artikel 'Betaling'.

Artikel 8 Emballage

 • Indien noodzakelijk wordt emballage tegen kostprijs berekend en niet teruggenomen. De noodzakelijkheid van het gebruik van emballage is ter beoordeling van HorseFitShop.

Artikel 9 Aanbetaling

 • HorseFitShop is gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling van minimaal 25% te vragen. Indien door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming gelegen aan de zijde van HorseFitShop de overeenkomst wordt ontbonden heeft de opdrachtgever het recht op terugbetaling van de gedane aanbetaling, benevens schadevergoeding, zoals verder in deze voorwaarden geregeld, waarvan in ieder geval de wettelijke rente over het door haar vooruitbetaalde bedrag deel uitmaakt.

Artikel 10 Vervoer

 • De verzending geschiedt op de wijze als door HorseFitShop aangegeven. Wenst de opdrachtgever een zending anders te ontvangen, zoals o.a. door snel- of expressenverzending, dan zijn de extra kosten hieraan verbonden voor zijn rekening.

Artikel 11 Leveringstermijnen 

 • De overeengekomen leveringstermijnen zijn geen fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient de opdrachtgever HorseFitShop schriftelijk in gebreke te stellen. 
 • De leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen beletselen voor HorseFitShop zijn de
  goederen te leveren. 
 • Wanneer bestelde goederen, na het verstrijken van de leveringstermijn niet door de opdrachtgever zijn afgenomen, staan die goederen voor zijn rekening en risico te zijner beschikking opgeslagen.

Artikel 12 Wijziging van de opdracht 

 • Wijzigingen in de oorspronkelijke order, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens
  de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon
  worden gerekend, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht. 
 • Door de opdrachtgever, na het verstrekken van de opdracht, alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan HorseFitShop ter kennis zijn
  gebracht. Worden de wijzigingen mondeling of per telefoon opgegeven dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van de wijzigingen voor rekening van de opdrachtgever. 
 • Aangebrachte wijzigingen kunnen tot gevolg hebben, dat de voor de veranderingen overeengekomen
  levertijd door HorseFitShop buiten zijn verantwoordelijkheid wordt overschreden.

Artikel 13 Annuleren 

 • Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert en/of de goederen weigert af te nemen, is hij verplicht
  de door HorseFitShop reeds aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet be- of verwerkt tegen de kostende prijs, inclusief lonen en sociale lasten, over te nemen. Opdrachtgever zal eveneens aan
  HorseFitShop als schadeloosstelling verschuldigd zijn het bedrag van 1/3 van de overeengekomen prijs.
  Opdrachtgever is voorts verplicht HorseFitShop te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht en/of weigering van de goederen. 
 • Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoudt HorseFitShop zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en/of volledige schadevergoeding te vorderen.

Artikel 14 Reclame 

 • Opdrachtgever is verplicht terstond na de levering van de goederen deze grondig te inspecteren op
  gebreken en bij aanwezigheid daarvan, HorseFitShop terstond schriftelijk op de hoogte te brengen. Indien
  de opdrachtgever niet binnen 8 dagen na de dag van de levering HorseFitShop wijst op gebreken, die bij
  grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt de opdrachtgever geacht met de staat
  waarin het gekochte is geleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame. 
 • HorseFitShop dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Bij overeenstemming zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te worden ondertekend. 
 • Mochten partijen niet tot overeenstemming kunnen komen, dan wordt een onafhankelijke deskundige
  ingeschakeld. De kosten van deze deskundigen komen voor rekening van de partij die in het ongelijk
  worden gesteld, tenzij anders is overeengekomen. 
 • Indien reclame naar het oordeel van HorseFitShop c.q. de onafhankelijke deskundige juist is, zal hij hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde goederen, hetzij de geleverde goederen gratis vervangen na terugzending daarvan in de originele toestand.

Artikel 15 Garantie 

 • Gedurende een nader overeengekomen periode na levering verleent HorseFitShop aan de opdrachtgever
  schriftelijk garantie voor materiaal- en fabricagefouten, welke bij normaal gebruik ontstaan. HorseFitShop 
  zijn garantie geldt niet indien de fouten het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik, van andere oorzaken dan van materiaal- en fabricagefouten of indien HorseFitShop na overleg met de opdrachtgever
  gebruikt materiaal of gebruikte goederen levert.
 • Voor alle goederen en materialen die HorseFitShop niet zelf vervaardigt verleent hij nooit meer garantie dan door zijn leverancier aan haar wordt gegeven. Garantie wordt slechts verstrekt op geleverde materialen, doch niet op loon of uren, deze worden in rekening gebracht. 
 • Voorverkochte en geleverde goederen met fabrieks- resp. importeurs- of groothandelgarantie gelden
  slechts de door deze leveranciers gestelde garantiebepalingen.

Artikel 16 Retentierecht

 • Wanneer HorseFitShop goederen van de opdrachtgever onder zich heeft, is hij gerechtigd deze goederen
  onder zich te houden tot voldoening van alle kosten die hij besteed heeft ter uitvoering van de
  opdracht, tenzij de opdrachtgever voor die kosten genoegzame zekerheid heeft gesteld. HorseFitShop heeft dit retentierecht eveneens op eerdere overeenkomsten die de opdrachtgever nog verschuldigd is.

Artikel 17 Aansprakelijkheid 

 • HorseFitShop is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:
  a) Overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven;
  b) Daden of nalatigheden van de opdrachtgever, zijn ondergeschikten, dan wel andere personen
  die door of vanwege haar te werk zijn gesteld;
  c) Nalatigheden van de opdrachtgever in het onderhoud van de geleverde zaken;
  d) Normale slijtage aan de geleverde zaken ten gevolge van dagelijks gebruik;
  e) Verkleuring van de geleverde zaken ten gevolge van de inwerking van licht;
  f) Enige andere van buiten afkomende oorzaak. 
 • HorseFitShop is slechts aansprakelijk, voor zover haar verzekering dit dekt, dan wel tot maximaal de factuurwaarde, voor schade aan het werk, hulpstukken materiaal en materieel, alsmede aan het werk en/of eigendommen van de opdrachtgever en/of derden, voor zover ontstaan door schuld van HorseFitShop of van hen, die door HorseFitShop te werk zijn gesteld. 
 • HorseFitShop zal in beginsel niet gehouden zijn geleden bedrijfs- en/of gevolgschade van een opdrachtgever te vergoeden zulks afhankelijk van de aard van de schuld.

Artikel 18 Overmacht 

 • Buitengewone omstandigheden, zoals o.a. stormschade en andere natuurrampen, belemmering door
  derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer,
  oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst van de materialen, uitsluitingen, verlies of beschadiging van goederen bij transport naar HorseFitShop of de opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers van HorseFitShop, ex- en importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van HorseFitShop, dan wel in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor HorseFitShop overmacht op, die haar ontheffen van zijn verplichting tot levering zonder dat de opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden. 
 • HorseFitShop is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel te zijner eigen beoordeling om de
  koopovereenkomst te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan.

Artikel 19 Eigendomsvoorhoud 

 • Zolang HorseFitShop geen volledige betaling inzake van een overeenkomst van partijen met betrekking tot de koop/verkoop heeft ontvangen, blijven de geleverde goederen, eigendom van HorseFitShop. 
 • HorseFitShop heeft het recht deze goederen terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige
  opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt, indien hij liquideert, surseance van betaling aanvraagt
  of heeft verkregen, in staat van faillissement wordt verklaard of beslag op de goederen wordt gelegd. 
 • Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde goederen, zijn de opdrachtgever verboden, zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Artikel 20 Wanprestatie en ontbinding 

 • Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, zal hij daarvoor alleen reeds ingebreke zijn zonder dat enige ingebrekestelling vereist is. 
 • Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek zal HorseFitShop ingeval van wanprestatie het recht hebben de gesloten overeenkomst op te schorten, deze geheel of ten dele zonder rechtelijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks te zijner keuze. 
 • De in lid 2 van dit artikel vermelde rechten heeft HorseFitShop eveneens, indien de opdrachtgever in staat
  van faillissement mocht worden verklaard of zijn faillissement wordt aangevraagd, indien hij surseance
  van betaling heeft aangevraagd of heeft verkregen, zijn onroerende goederen in beslag zijn genomen,
  zijn bedrijf in liquidatie is getreden of door een derde c.q. derden is of wordt overgenomen, of indien hij het voornemen heeft Nederland metterwoon te verlaten. In al deze gevallen zullen alle vorderingen,
  die HorseFitShop op de opdrachtgever heeft, terstond opeisbaar zijn.

Artikel 21 Betaling 

 • Betaling dient contant te geschieden na de indiening van de nota, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 
 • HorseFitShop is gerechtigd indien de betaling van de verschuldigde niet binnen de gestelde termijn door haar is ontvangen, aan de opdrachtgever een rente ad. 1,25% per maand te berekenen, gerekend vanaf de dag van verzending van de facturen. 
 • HorseFitShop is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt te vorderen,waaronder begrepen de kosten van advocaat, procureur, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau. 
 • De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom vermeerderd met de rente, met een
  minimum van €45,00.Tevens worden de buitengerechtelijke kosten verhoogd met alle kosten voor juridisch advies en bijstand. Uit het enkele feit dat HorseFitShop zich heeft verzekerd van de hulp van een derde blijkt de grootte en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.

Artikel 22 Toepasselijk recht

 • Op alle door HorseFitShop gesloten overeenkomsten en/of verrichte handelingen is uitsluitend het
  Nederlandse recht van toepassing: deze overeenkomsten en/of handelingen worden geacht in
  Nederland te zijn gesloten, respectievelijk verricht.

Artikel 23 Geschillen

 • Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen
  de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke Rechter van de woon- c.q. vestingplaats van HorseFitShop, indien deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt voor zover de Burgerlijke Rechter daartoe wettelijk bevoegd is.

Om je de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Bekijk ons cookiebeleid.